ANBI

Naam: Stichting Vrienden van de Geestelijke Gezondheidszorg Friesland

RSIN dan wel fiscaal nr. 8157.10.446

Postadres: Spoardyk 76, 8711 CK
Tel. 0515-542359
ytsjekok33@gmail.com

Doelstelling:
De stichting heeft ten doel (financiële) ondersteuning te verlenen aan (ex-) gebruikers van de geestelijke gezondheidszorg ten aanzien van activiteiten en leefomstandigheden welke anderszins niet bekostigd kunnen worden en voorts al hetgeen dat hiermee verband houdt in de ruimste zin van het woord.

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door:
a. het verwerven van gelden door middel van bijdragen van particulieren, ondernemers en de overheid;
b. het organiseren van fondsenwervende activiteiten;
c. alle andere wettige middelen, welke aan het doel van de stichting bevorderlijk zijn.

De stichting heeft geen winstoogmerk.

Hoofdlijnen actuele beleidsplan:
Het bestuur vergadert enkele keren per jaar.
Hij draagt zorg voor het beschikbaar stellen van gelden voor inrichting van een woning als een cliënt vanuit de GGZ zelfstandig gaat wonen, stelt gelden beschikbaar voor projecten gerelateerd aan de doelstelling, stelt gelden beschikbaar op het gebied van educatie en/of sociale vorming, stelt gelden beschikbaar voor vakanties en/of dagjes uit voor groepen cliënten van de GGZ en stelt gelden beschikbaar voor het organiseren van bijv. kerstmaaltijden door de inloophuizen van de GGZ Friesland.

Bestuurssamenstelling:
Drs. Jan R. Kuipers, voorzitter
Ytsje Kok, secretaris/penningmeester
Anne van de Lune, lid
Margret Homminga, lid
Anne Jan Odinga

Het bestuur ontvangt geen vergoeding anders dan eventuele reiskosten, tegen het fiscaal toegestane tarief.
De vrijwilliger/schipper op de Dwaelster krijgt de gemaakte reiskosten vergoed. Daarnaast ontvangt de vrijwilliger/schipper een vergoeding van € 30,– per persoon per dag.

Overzicht gehonoreerde bijdragen.

20202019
Materiële vaste activa€ 50.561€ 59.437
Liquide middelen€ 159.951€ 184.598
Eigen vermogen€ 209.262€ 241.535
Kortlopende schulden€ 1.250€ 2.500
Resultaatrekening
Omzet€ 19.255€ 20.586
Kostprijs omzet—-—-
Bedrijfskosten€ 32.274€ 34.532
Financiële baten—-—-
Resultaat negatief€ 32.274€ 34.532